آلبوم من ◂ 04 روی دوش خود تفنگی داشتیم
04 روی دوش خود تفنگی داشتیم